Sửa đổi cơ sở hạ tầng tài nguyên nước

Sửa đổi cơ sở hạ tầng tài nguyên nước

Dòng chảy môi trường có thể được thực hiện với các cơ sở hạ tầng hiện có cũng như mới xây dựng .

Các đập chắn nước thường là yếu tố làm thay đổi trực tiếp và đáng kể nhất trên dòng chảy tự nhiên của sông . Vì vậy chúng là xuất phát điểm quan trọng để thực hiện dòng chảy môi trường .

Lượng nước xả qua đập xuống dưới hạ lưu được xác định bởi kiểu thiết kế hoặc cho chảy qua thân, chảy tràn phía trên hoặc thoát bên cạnh đập . Các chính xách và quy trình vận hành đập quyết định lưu lượng và thời gian xả nước cho dòng chảy môi trường . Việc thiết kế và vận hành các công trình khác nhau như kênh dẫn, cống phân phối nước cũng có thể góp phần thiết lập dòng chảy môi trường

Các đập chắn nước mới tạo cơ hội để thực hiện dòng chảy môi trường :

Trong giai đoạn lập quy hoạch, điều quan trọng là phải đảm bảo các chiến lược vận hành đập và hồ chứa phù hợp với các yêu cầu về dòng chảy môi trường. Việc xây dựng linh hoạt nhằm đáp ứng không chỉ các tiêu chuẩn hiện tại mà còn thích ứng với những biến đổi về điều tiết . Sử dụng và khí hậu trong tương lai và đặc biệt quan trọng . Trong những năm xây dựng và tích nước vào hồ chứa , cần phải có dự phòng đầy đủ cho dòng chảy môi trường

Việc xả thử nghiệm trong những năm đầu vận hành là cần thiết để kiểm tra độ dòng chảy và giảm thiểu những bất định vốn có trong dự báo đáp ứng của sông đối với dòng chảy môi trường

Điều chỉnh cơ sở hạ tầng hiện có có thể nhanh chóng đem lại những hiệu quả tích cực:

Nhiều quốc gia trên thế giới có rất nhiều các đập. Các phương án thay đổi lượng xả từ các đập này phụ thuộc vào dạng đập, lưu lượng trữ dùng cho xả nước và tình trạng của các cửa xả và công trình kiểm soát nước chủ yếu. Việc định kỳ cấp ghép lại cho các đập hiện có sẽ tạo cơ hội để thiết lập dòng chảy môi trường hoặc thay đổi chế độ dòng chảy đã có . Việc chú trọng nhiều hơn vào hiện đại hocas và hiệu suất của công trình sẽ giúp tối ưu hoác công tác quản lý đập hiện có và thực hiện dòng chảy môi trường.

Chấm dứt hoạt động của cơ sở hạ tầng có thể là một phương án để khôi phục dòng chảy môi trường:

Xem xét thay mới hay dỡ bỏ cơ sở hạ tầng không còn lợi ích về kinh tế là làm việc bình thường và các đập cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. VIệc chấm dứt hoạt động của đập để khôi phục dòng chảy môi trường có thể là mở thường xuyên , cố định các cửa đập hoặc thậm chí dỡ bỏ một phần hoặc toàn bộ đập. Tuy nhiên những phương án này được coi là thích hợp đối với một số trường hợp thì chúng lại không thích hợp đối với tất cả các đập còn lại. và không thể thực hiện mà không tiến hành đánh giá tác động môi trường một cách đầy đủ.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *